Featured in:

national-geographic washington-post bbc cnn

Race Result 2004

Tenzing Hillary Everest Marathon Timing Sheet

FULL MARATHON (42K)

SN Name Chest No. Gender Time Remarks
1 Dangima Sherpa 11 M 4:03:08 1st Men’s
2 Akkal Bahadur Bohara 63 M 4:06:00 2nd Men’s
3 Man Bahadur Moktan 14 M 4:26:34 3rd Men’s
4 Sonam Sherpa 19 M 4:35:10  
5 Ang Namgel Sherpa 50 M 4:41:58  
6 Kanchha Nuru Sherpa 83 M 4:44:24  
7 Kami Nuru Sherpa 22 M 4:46:08  
8 Pradeep Tamang 44 M 4:49:54  
9 Kanchha Magar 15 M 4:49:55  
10 Man Bahadur Rai 42 M 4:52:36  
11 Mohan Kumar Rai 21 M 4:53:44  
12 Prem Bahadur Rai 40 M 4:54:37  
13 Bir Bahadur Rai 37 M 4:54:53  
14 Ravi Biswokarma 80 M 4:55:37  
15 Gelbu Sherpa 62 M 4:57:55  
16 Jarbir Rai 16 M 5:02:09  
17 Sanchu Meru Rai 78 M 5:09:59  
18 Phu Dorjee Sherpa 6 M 5:15:16  
19 Mingma Tamang 13 M 5:16:05  
20 Man Kumar Rai 74 M 5:17:18  
21 Pemba Nuru Sherpa 55 M 5:19:40  
22 Lakman Kumar Rai 34 M 5:21:35  
23 Changa Sherpa 27 M 5:25:56  
24 Bik Raj Tamang 26 M 5:26:06  
25 Kitap Singh Rai 43 M 5:26:09  
26 Saran Limbu 57 M 5:30:00  
27 Nirpa Dhwoj Rai 46 M 5:31:00  
28 Dilip Lama 12 M 5:35:30  
29 Ngima Nuru Sherpa 23 M 5:35:37  
30 Kiran Kulung Rai 67 M 5:41:12  
31 Deepak Rai 76 M 5:43:22  
32 Kasi Ram Rai 35 M 5:45:49  
33 Bal Bahadur Rai 17 M 5:47:01  
34 Sandup Tamang 45 M 5:47:34  
35 Navaraj Rai 73 M 5:49:54  
36 Mekha Bahadur Rai 53 M 5:49:55  
37 Bhim Bahadur Tamang 30 M 5:49:58  
38 Saroj Tamang 59 M 5:50:04  
39 Dil Kumar Sunuwar 20 M 5:50:09  
40 Ram Kumar Rai 38 M 5:53:04  
41 Chhewang Lendu 86 M 5:55:29  
42 Pasang Gele Sherpa 52 M 5:55:39  
43 Yandi Sherpa 61 M 5:55:40 1st Female
44 Bir Bahadur Rai 68 M 5:57:32  
45 Kumar Rai 79 M 6:00:38  
46 Narayan Rai 29 M 6:04:55  
47 Mingma Doma Sherpa 84 M 6:09:50 2nd Female
48 Durga Rai 28 M 6:15:06  
49 Prakash Rai 24 M 6:15:24  
50 Bajra Bahadur Karki 72 M 6:16:38  
51 Hari Kaji Rai 54 F 6:17:46  
52 Lhakpa Tenzing Sherpa 81 M 6:17:47  
53 Gajendra Rai 82 M 6:19:32  
54 Lhakpa Thundop Sherpa 47 M 6:26:09  
55 Jangbu Sherpa 69 M 6:29:12  
56 Chhongba Sherpa 27 M 6:39:38  
57 Ramji Magar 56 M 6:42:32  
58 Ambar Bahadur Rai 48 M 6:47:12  
59 Phura Yangjee Sherpa 85 M 6:47:32 3rd Female
60 Mingma Sherpa 31 M 6:53:58  
61 Mike Collaghan 75 M 7:07:44  
62 Pasang Kami Sherpa 51 M 7:26:25  
63 Jeet Bahadur Magar 58 M 7:26:27  
64 Ngima Chamjee Sherpa 2 M 7:43:16  
65 Mingma Chamjee Sherpa 77 M 7:43:18  
66 Phinjo Dorjee Sherpa 49 M 7:44:12  
67 Dolma Sherpa 60 M 7:45:12  
68 Kamilingham Thriloghachandran 7 M 8:08:44  
69 David Louden 8 M 9:08:48  
70 Damber Bahadur Basnet 32 M 9:08:51  
71 Sylvia Moser 1 M 11:11:46  

Everest Extreme Ultra Marathon ( 60k)

No Result Published yet

Half Marathon (21k)

No Result Published yet

Book Spot Now